Algemene voorwaarden

Artikel  1 : Definities

Simons Arbeidsdeskundigen:  Simons Arbeidsdeskundigen bestaat sinds  2006  en houdt zich bezig met arbeidsdeskundig advies en expertise, voor mensen met een arbeidsbeperking, in de ruimste zin van het woord.  Advies in het kader van interne en externe re-integratietrajecten, casemanagement  in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Advisering en begeleiding over werkvoorzieningen en subsidies.

Opdrachtgever: Een derde op wiens verzoek een verrichting wordt uitgevoerd.

Verrichting: Alle diensten die Simons Arbeidsdeskundigen aanbiedt.

Cliënt: Een persoon die de verrichting ondergaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle rechtsbetrekkingen, waaronder begrepen offertes tussen Simons Arbeidsdeskundigen enerzijds, en de organisatie waarvoor de offerte is uitgebracht of waarmee de overeenkomst van dienstverlening is afgesloten door Simons arbeidsdeskundigen anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing

2.2 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf de datum van aanbieding, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1 De diensten die door Simons Arbeidsdeskundigen verricht worden omvatten de diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na totstandkoming van de overeenkomst tussen Simons Arbeidsdeskundigen en opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.2 De opdrachtgever verstrekt Simons Arbeidsdeskundigen tijdig en zonder kosten alle informatie die Simons Arbeidsdeskundigen nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

3.3 Simons Arbeidsdeskundigen kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de informatievoorziening niet tijdig of niet volledig nagekomen wordt door de opdrachtgever.

Artikel 4: Tarieven

4.1 De door Simons Arbeidsdeskundigen gehanteerde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

4.2 Simons Arbeidsdeskundigen heeft het recht de prijzen en tarieven te verhogen wegens factoren die buiten de invloedssfeer liggen van Simons Arbeidsdeskundigen, die zijn ontstaan na offrering  dan wel na totstandkoming van de overeenkomst.  Opdrachtgever is gehouden de verhoogde prijs te voldoen en niet gerechtigd de overeenkomst in verband met de prijsverhoging op te zeggen indien de prijsverhoging minder dan 10% bedraagt.

Artikel 5: Facturering en betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Simons Arbeidsdeskundigen tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Simons Arbeidsdeskundigen zal maken wegens niet nakoming van de betalingsverplichting komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom.

Artikel 6: Vertrouwelijke gegevens

6.1 Simons Arbeidsdeskundigen en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.

6.2 Simons Arbeidsdeskundigen zal een geheimhoudingsplicht dwingend opleggen aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid

7.1 Simons Arbeidsdeskundigen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen inhet kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden

7.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart Simons Arbeidsdeskundigen voor iedere aanspraak, die een cliënt of een derde jegens Simons Arbeidsdeskundigen geldend wenst te maken betreffende de overeenkomst tussen Simons Arbeidsdeskundigen en opdrachtgever.

7.4 Simons Arbeidsdeskundigen is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 8: Toepasselijkheid recht en geschillen

8.1 Op alle met Simons Arbeidsdeskundigen gesloten overeenkomsten alsmede de offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.

8.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een rechtens correcte vergelijkbare bepaling, die overeenkomt met de inhoud van de strijdige bepaling.